Telefon: 070-6762853    E-Post: info@bonnakott.se

Årets landskapsvårdspris 2017

Den 19e december 2017 tog vi emot priset för Landskapsvårdspris från Växjö Kommun.

Motivering:
Betande kor och får bidrar till de öppna landskapens bevarande. Föreningens arbete gynnar hävden av de småländska naturbetesmarkern genom att öka marknaden för lokalproducerat och även ekologiskt kött. Naturbetesmarker tillhör de mest artrika biotoperna och är ett viktigt inslag i det småländska brutna landskapet - en attraktionsfaktor för såväl oss smålänningar som för turisters upplevelse.

Naturbetesmarkerna har utvecklats under årtusenden och hyser en unik flora och fauna av bland annat insekter, blommor och svampar. Arter som dessutom lever av varandra och är beroende av varandras existens. Utan biet blir inte blomman pollinerad och då kan inga nya frön bildas. När hävden upphör växer markerna igen och arterna förlorar sitt livsrum. Och ju längre det blir mellan de blomrika markerna, ju svårare får arterna att fortleva långsiktigt. Därför har många arter den senate tiden försvunnit från många trakter.

Föreningen har på ett föredömligt vis arbetat för bättre förutsättningar för den lokala djurproduktionen och därmed bevarandet av äldre kulturlandskapet med sin artmångfald. Något som också ökar attraktiviteten på landsbygden. Ett arbete i linje med miljömålen och kommunens landsbygdsprogram.